Pracownia Muzyczno-Teatralna

PRACOWNIA MUZYCZNO – TEATRALNA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Joanna Bakuła

Zadaniem pracowni jest wszechstronny rozwój uczestników poprzez uznane i skuteczne formy terapii i rehabilitacji osobistej i społecznej jakimi są muzykoterapia i teatroterapia. W trakcie zajęć pobudza się inwencję twórczą, fantazję, rozwija zdolność przeżywania i wyrażania dostrzeżonych zjawisk, wrażliwości na rytm, dźwięki, ruch, barwy, formy i światło. Uczestnicy uczą się gry na instrumentach i kreowania powierzonych im ról, przygotowują się do prezentacji artystycznych i publicznych występów, doskonaląc przy tym dykcję, głos i słuch. Każdy z uczestników może korzystać z tych zajęć i cieszyć się nieskrępowaną twórczą aktywnością. Radość z osiągniętych sukcesów przyczynia się do poprawy emocjonalnego i społecznego funkcjonowania uczestników – akceptacja własnej niepełnosprawności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i wstydem. Uczestnicy stają się otwarci na kontakt z publicznością, rozwijają wrażliwość, zdyscyplinowanie, kulturę współżycia z grupą, moralność, co ma walory wychowawcze i jest wspaniałą formą terapii.