Cele

Dlaczego działamy… Dlaczego istnieje Nasze Stowarzyszenie?

Celem Stowarzyszenia jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystanie ich potencjału
w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia
i godnego życia oraz wszechstronna pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. organizowanie placówek nieodpłatnie prowadzących kompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi,

2. nieodpłatne prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz organizowanie bezpłatnego dowozu na te zajęcia,

3. współpracę i wymianę informacji z organami administracji publicznej samorządowej i rządowej, kościołem katolickim
oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do działalności Stowarzyszenia,

4. przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie,

5. współpracę ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dziećmi i młodzieżą uzależnioną,

6. organizowanie programów integracyjnych, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, imprezy sportowe, obozy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne,

7. promowanie zdrowego stylu życia,

8. kształtowanie szacunku dla wartości religijnych, dla dziedzictwa kulturowego przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym
i religijnym,

9. przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie z życia społecznego
i zawodowego,

10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy ich opiekunów i rodzin,

11. promocję działalności twórczej niepełnosprawnych,

12. tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

13. organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

14. pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

15. propagowanie postaw pro-integracyjnych,

16. promowanie i organizowanie wolontariatu,

17. umożliwianie szkoleń dla pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy.